PUBLIKACJE

dr inż. Aleksander Trochanowski

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

1.    - KOZŁOWSKI J.,MARCINKOWSKI Z.,TROCHANOWSKI A.: Rozkład temperatury w ścianiei dnie silosu na cement, XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa KILiW PAN KN PZITB, Krynica 1979, T VI s. 325-334

2.    - BORCZ A., MAJ M., TROCHANOWSKI A.: Problemy bezpiecznego użytkowania silosów na cement, XXVI Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 1980, T     III      s. 19-27

3.    - BORCZ A., MAJ M., TROCHANOWSKI A.: Problemy bezpiecznego użytkowania silosów na cement, Inżynieria i Budownictwo nr 5/1981.

4.    - BORCZ A., MAJ M., TROCHANOWSKI A.: Zagadnienia obliczania zarysowanych powłok żelbetowych, Raport Inst. Bud. PWr. 1982 ser. PRE nr 3.

5.    - BORCZ A., MAJ M., SULEJA J., TROCHANOWSKI A.: Morfologia rys w ścianie zbiornika homogenizacyjnego cementowni "Gorazdze", Raport Inst. Bud. PWr. 1982  ser. SPR nr 61.

6.    - BORCZ A., MAJ M., TROCHANOWSKI A.: The callapse of cement silo and some                conclusions, 11-th Working Session 1981, International Association for Shell and Spatial Structures Committee of Pipes and Tanks, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa, Wrocław 1983 nr 39.

7.    - BORCZ A., MAJ M., TROCHANOWSKI A.: The temperature conditions in cement  silos, 11-th Working Session 1981, International Association for Shell and Spatial  Structures Committee of Pipes and Tanks, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa, Wrocław 1983 nr 39.

8.    - BORCZ A., MAJ M., TROCHANOWSKI A.: Analiza stanu napięć w zarysowanym silosie żelbetowym na cement, Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 1983

9.    - MAJ M., TROCHANOWSKI A.: Metoda obliczania żelbetowych tarcz z rysami, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa PWr. Wrocław 1983 nr 40

10. - MAJ M., TROCHANOWSKI A.: Analiza napięć w zarysowanym silosie żelbetowym na  cement, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa PWr. Wrocław 1983 nr 40.

11. - MAJ M., TROCHANOWSKI A.: Metoda obliczania żelbetowych płyt z rysami, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa PWr. Wrocław 1983 nr 40.

12. - BORCZ A., MAJ M., SULEJA J., TOMCZAK T., TROCHANOWSKI A.: Konstrukcje         powierzchniowe ulegające zarysowaniu, Sprawozdanie z prac naukowych w 1983  roku, Raport Inst. Bud. PWr. 1983 ser. SPR nr 51.

13. - MAJ M., TROCHANOWSKI A.: Analiza stanu napięcia w zarysowanym silosieżelbetowym na cement, Raport Inst. Bud. PWr. 1983 ser. PRE nr 29.

14. - BORCZ A., MAJ M., TROCHANOWSKI A.: The problems of cement presure on silo wall during the process of aeration, Konferencja Chemii Inzynieryjnej     CHISA'84, Praga     1984.

15. - MAJ M., TROCHANOWSKI A.: The method of calculation and the analysis of  stress in  cracked reinforced concrete silo, X Inetrnationaler KongreB uber Anwendungen der Mathematik in den Ingenieurwissenschaften, Weimar 1984 T 6  s. 23-25.

16. - MAJ M., TROCHANOWSKI A., UBYSZ A.: Metoda obliczania napięć resztkowych w         powierzchniowych konstrukcjach żelbetowych, Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 1984.

17. - MAJ M., TROCHANOWSKI A.: Zginanie płyt prostokątnych podpartych na trzech krawędziach, Raport Inst. Bud. PWr. 1984 ser. PRE nr 78

18. - BORCZ A., MAJ M., TROCHANOWSKI A., SULEJA J.: Morfologia rys w zbiorniku na materiały sypkie, Inżynieria i Budownictwo nr 6/1984.

19. - BORCZ A., MAJ M., TROCHANOWSKI A.: The dynamic flow of loose materials from a silo, Reliable flow of particulate solids, Procedings, Bergen, Norway, 20-22 August 1985, organized by CHR-MICHELSEN Dept. of Science and     Technology, Norway

20. - TROCHANOWSKI A.: Obliczenia rozkładu temperatur w silosie na cement, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa PWr. Wrocław 1985 nr 44, s. 63-70.

21. -TROCHANOWSKI A.: Analiza działania temperatury w ścianach silosu z   uwzględnieniem cech niesprężystych oraz zarysowania, Raport Inst. Bud.     PWr. 1985 ser.     SPR nr 9.

22. - KOZLOWSKI J., MINCH M., TROCHANOWSKI A.: Koncepcja wzmocnienia konstrukcji    typowych prefabrykowanych budynków mieszkalnych na wpływy parasejsmiczne. XXII Konferencja Problemowa w Kołobrzegu nt. Technologie budownictwa     mieszkaniowego  1987.

23. - KOZLOWSKI J, MINCH M., TROCHANOWSKI A.: Wybrane problemy projektowania       żelbetowych silosów na materiały sypkie, Konferencja Naukowa KILiW PAN i  KN  PZITB, Krynica 1987, T-2, s. 189-194.

24. - MINCH M., TROCHANOWSKI A.: Przyczyny nadmiernych drgań budynków wywołane eksploatacja suwnicy. IX Sympozjum Awarie Konstrukcji Budowlanych,   Szczecin 1987

25. - TROCHANOWSKI A.: The thermal Conditions in cement silos - Silos-Forschung  und Praxis Tagung '88 in Karlsruhe. Sonderforschungsbereich 219 " Slobauwerke und ihre spezifischen Beanspruchungen".

26. - BANACH R.,BORCZ A., MAJ M., TROCHANOWSKI A.: Koncepcja wytycznych projektowania silosów, Instytut Budownictwa PWr. Raport serii SPR nr     19/89.

27. - BORCZ A., MAJ M., TROCHANOWSKI A.: Koncepcja wytycznych projektowania silosów, Instytut Budownictwa PWr. Raport Serii SPR Nr 12/89.

28. - BORCZ A., MAJ M., TROCHANOWSKI A.: Koncepcja wytycznych projektowania silosów, Instytut Budownictwa PWr. Raport serii SPR 9/89.

29. - TROCHANOWSKI A.: Wybrane problemy wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg PN-84/B-03264, Instytut Budownictwa PWr. Raport 1989.

30. - TROCHANOWSKI A.: The thermal conditions in cement silos, Instytut Budownictwa PWr. Raport 1989.

31. - TROCHANOWSKI A.: Numeryczna analiza konstrukcji betonowych częściowo sprężonych Etap I, Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Raport serii SPR 1990.

32. - TROCHANOWSKI A.: Numeryczny model konstrukcji betonowych i żelbetowych, XXXVI Konferencja Naukowa KIL i W PAN i KN PZITB, Krynica 1990, T2, s. 137-142.

33. - MAJ M., TROCHANOWSKI A.: Pole temperatury w silosie na cement i jego wpływ na wartości i rozkłady sił wewnętrznych, XXXVI Konferencja Naukowa KIL i WPAN i KN    PZITB, Krynica 1990, T2, s. 83-88.

34. - A.BORCZ, M.MAJ, A.TROCHANOWSKI: The designing of reinforcement in cylindrical silos taking into account the random loadings of bulk     material, XII Intern. Kongres Weimar 1990.

35. - JASMAN S., TROCHANOWSKI A.: Supporting zone in prestressed concrete beams, The school on the mechanics of the concrete constructions, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1990.

36. - TROCHANOWSKI A.: The numerical model for reinforced concrete structures, The school on the mechanics of the concrete constructions, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1990.

37. - MAJ M., UBYSZ A., TROCHANOWSKI A.: The numerical analysis of redistribution of    the internal forces in continous reinforced doncrete beams, The school on the mechanics of the concrete constructions, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1990.

38. - MINCH M., TROCHANOWSKI A.: Nieliniowa analiza konstrukcji żelbetowych z rysami metoda elementów skończonych., XXXVII Konf. Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 1991, s. 91-96.

39. - BORCZ A., MAJ M., TROCHANOWSKI A.: Wytyczne projektowania, budowy i  użytkowania silosów żelbetowych, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria: Studia i materiały, Wrocław 1991

40. - MINCH M., STYS D., TROCHANOWSKI A.: Stan awaryjny nietypowego wiązara dachowego hali przemysłowej,  XII Sympozjum na temat: badanie przyczyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych, Szczecin - Świnoujście 1991, s. 585-592.

41. - MINCH M., SZECHINSKI M., TROCHANOWSKI A .: Stan awaryjny fundamentów blokowych pod wentylatory spalin, XIII Badanie przyczyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych. Referaty. Sekcja Konstrukcji betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, ITB w Warszawie, PZITB Oddział w Szczecinie, Szczecin Świnoujście październik 1992. T. 2. s. 435-442.

42. - Minch M., Trochanowski A.: The numerical model for reinforced concrete structures, Fourth International Symposium on Creep and Coupled Processes, Białystok, 1992

43. - Minch M., Trochanowski A.: Theoretical determination of fracture mechanics in concrete, Fourth International Symposium on Creep and Coupled Processes, Białystok, 1992

44. - Minch M., Trochanowski A.: The numerical model for reinforced concrete structures, Konferencja Naukowa "Modele obliczeniowe i nowe koncepcje w mechanice konstrukcji z betonu", Białystok 1993.

45. - Minch M., Trochanowski A.: Nonlinear bonduary element Analysis of RC planar structures, Konferencja Naukowa "Modele obliczeniowe i nowe koncepcje w mechanice konstrukcji z betonu", Białystok, 1993.

46. - BORCZ A., MAJ M., TROCHANOWSKI A.: O wytycznych projektowania, budowy i użytkowania silosów żelbetowych, Inżynieria i Budownictwo nr 7/93, s.293.

47. - MINCH M., TROCHANOWSKI A.: Uszkodzenia stropów prefabrykowanych hali przemysłowej wskutek oddziaływań dynamicznych, XIV Interdyscyplinarne Sympozjum na temat Zapobieganie awariom i katastrofom budowlanym, Świnoujście 1993 r.

48. - MINCH M., TROCHANOWSKI A.: Stan awaryjny wieży przesiewaczy kruszywa w wyniku obciążeń dynamicznych, XIV Interdyscyplinarne Sympozjum na temat Zapobieganie awariom i katastrofom budowlanym, Świnoujście 1993 r.

49. - MINCH M., TROCHANOWSKI A.: Numeryczna analiza konstrukcji żelbetowych metodą elementów skończonych, XXXIV Sympozjon „Modelowanie w mechanice”, Gliwice 1995, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1267, s.179-184.

50. - MINCH M., TROCHANOWSKI A.: Modelowanie stanu zgięciowego i tarczowego płyt zarysowanych, XXXIV Sympozjon „Modelowanie w mechanice”, Gliwice 1995, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1266, s.233-240.

51. - MINCH  M.,  JASIEŃKO J., TROCHANOWSKI  A.,  Problemy usztywnienia układu murów nośnych w budynku klasztoru w Lubiążu poprzez stalowe ściągi wklejane., Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie budowlane"., Politechnika  Szczecińska., Wydział Budownictwa i Architektury.,  Referaty., t.2., s. 661-668., Szczecin-Międzyzdroje 1995.

52. - MINCH M., TROCHANOWSKI A.: Stan przedawaryjny szkolnej sali gimnastycznej w stadium realizacji., Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie budowlane"., Politechnika Szczecińska., Wydział Budownictwa i Architektury.,  Szczecin-Międzyzdroje 1996.

53. - MINCH M., TROCHANOWSKI A.: The numerical model for reinforced concrete structures and analysis using finite elements method, II Congreso de Metodos Numericos en Ingenieria., Zaragoza, 3-6 de junio de 1996, s. 259-267, Vol. 1.

54. - MINCH M., TROCHANOWSKI A.: Bonduary element method numerical modeling of RC plane stress cracked plate., II Congreso de Metodos Numericos en Ingenieria., Zaragoza, 3-6 de junio de 1996, s. 1151-1520, Vol. 2.

55. - MINCH M., TROCHANOWSKI A.: Wybrane zagadnienia wzmocnienia konstrukcji zabytkowego pałacu w Dobrzycy. Problemy remontowe w budownictwie ogólnym, VII Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław - Szklarska Poręba 5-7.12.1996, CUTOB-PZITB, s. 297-306

56. - JASIEŃKO J., MINCH M., TROCHANOWSKI A.: Wybrane problemy badania stalowych ściągów wklejanych w mury na przykładzie budynku Klasztoru w Lubiążu, Problemy remontowe w budownictwie ogólnym, VII Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław - Szklarska Poręba 5-7.12.1996, CUTOB-PZITB, s. 341-349

57. - MINCH M., TROCHANOWSKI A.: Wybrane zagadnienia uszkodzeń i remontu kominów żelbetowych w Elektrociepłowni Wrocław, Remonty wysokich konstrukcji żelbetowych, Sympozjum techniczne, Międzyzdroje 14-15 listopada 1996, s. 77-87

58. - MINCH M., TROCHANOWSKI A.: Wybrane zagadnienia wzmocnienia konstrukcji zabytkowego pałacu w Dobrzycy, kwartalnik Ochrona Zabytków nr 1/1997, s 24-29

59. - MINCH M., TROCHANOWSKI A.: The numerical modeling and analysis of RC cracked structures, International Scientific Conference Challenges to Civil and Mechanical Engineering in 2000 and Beyond, june 2-5, 1997, Technical University of Wrocław, Vol III, s. 259.

60. - MINCH M., TROCHANOWSKI A.: Wybrane zagadnienia oceny uszkodzeń kominów żelbetowych zespołu elektrociepłowni,  I Konferencja naukowo-techniczna Karpacz 15-17.04.1998 – Budownictwo betonowe w energetyce, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej nr 70, Seria konferencje, Wrocław 1998, s. 173-180.

61.  Minch Maciej, Trochanowski Aleksander: The numerical model for reinforced concrete structures and analysis using finite elements method. Model numeryczny konstrukcji żelbetowych i analiza metodą elementów skończonych. W: Computational Civil Engineering 2006. International symposium [Dokument elektroniczny]. F. Paulet-Crainiceanu, C. Ionescu, H. Barbat (eds). Iasi, Romania, May 26, 2006. Iasi: Editura Societatii Academice "Matei-Teiu Botez" 2006 s. 136-146, 11 rys. bibliogr. 10 poz.

RZ    I02/06/I-138

62.  Minch Maciej, Trochanowski Aleksander: Boundary element method numerical modeling of RC plane stress cracked plate. Model MEB dla zarysowanej płyty żelbetowej. W: Computational Civil Engineering 2006. International symposium [Dokument elektroniczny]. F. Paulet-Crainiceanu, C. Ionescu, H. Barbat (eds). Iasi, Romania, May 26, 2006. Iasi: Editura Societatii Academice "Matei-Teiu Botez" 2006 s. 123-135, 3 rys. bibliogr. 13 poz.

RK    I02/06/I-137  

63. MINCH M., TROCHANOWSKI A.: MODELLING CRACKED CYLINDRICAL RC SHELLS. XIII KONFERENCJA ŻELBETOWE I SPRĘŻONE ZBIORNIKI NA MATERIAŁY SYPKIE I CIECZE, Szklarska Poręba 2007 [Dokument elektroniczny].